Telefon : +381 23 773 600

Organizaciona struktura

    Home / Organizaciona struktura

Organizaciona struktura

U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti, u Domu zdravlja se po funkcionalnom principu obrazuju službe i to: 

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i žena sa polivalentnom patronažom koju čine:

– odeljenje za zaštitu dece u Novom Bečeju sa odsekom u Novom Miloševu 

– odeljenje za zdravstvenu zaštitu žena sa polivalentnom patronažom 

Služba opšte medicine, sa zdravstvenom zaštitom radnika, kućnim lečenjem i hitnom medicinskom pomoći i sanitetskim prevozom koju čine: 

– odeljenje opšte medicine u Novom Bečeju sa:

          – odsekom u Zdravstvenoj stanici Novo Miloševo 

          – odsekom u Ambulanti Kumane i

          – odsekom u Ambulanti Bočar  

– odsek za zdravstvenu zaštitu radnika   

– odsek za kućno lečenje  

– odeljenje za hitnu medicinsku pomoć i sanitetski prevoz 

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu koju čine:

– odeljenje za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece

– odeljenje za stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih sa zubnom tehnikom

Specijalističko-konsultativna i dijagnostička služba koju čine:

– specijalističko-konsultativno odeljenje koje obuhvata: 

    a)  pneumoftiziologiju, 

   b)  interno, 

      c)  psihijatriju, 

     d)  oftalmologiju 

– odeljenje za dijagnostiku u okviru koje su: 

      a)   laboratorijska dijagnostika i 

  b)  radiološka dijagnostika  

Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove koju čine:

– odeljenje za pravne i ekonomsko-finansijske poslove 

– odsek tehničkog održavanja 

– odeljenje za obavljanje pomoćnih poslova

Prema teritorijalnom principu u naseljenim mestima opštine sedišta Doma zdravlja, Dom zdravlja ima Zdravstvenu stanicu Novo Miloševo, Ambulantu Kumane i Ambulantu Bočar.